W dniu 25 marca 1957 r. przedstawiciele 6 państw (Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, RFN i Włochy) podpisali dokument zwany Traktaty Rzymskie, na mocy, którego ustanowiono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Ideą EWG była swoboda przepływu osób, towarów i usług pomiędzy tymi państwami.


Dzień podpisania Traktatów Rzymskich był obchodzony jako 50. rocznica powstania Unii Europejskiej, której Polska od 2005 r. jest członkiem.

Odnotowując ten ważny i znamienny fakt, chcielibyśmy przypomnieć, że Unia Europejska szczególnie mocno akcentuje prawa obywateli, a w tym zakresie m.in. ich prawo do składania petycji. Prawo to posiada każda osoba zamieszkująca na terenie Unii Europejskiej, co ważne będąca lub niebędąca obywatelem Państwa Członkowskiego. Zatem, każdy może samodzielnie lub wspólnie złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio osoby lub osób składających petycję. Prawo do złożenia petycji przysługuje także organizacjom, stowarzyszeniom pozarządowym, czy też przedsiębiorstwom, które posiadają swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Petycja może być sformułowana w formie skargi lub wniosku i może ona dotyczyć spraw prywatnych, a także leżących w interesie publicznym. Składana petycja może zawierać indywidualny wniosek lub wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w sprawie będącej przedmiotem petycji. Składane petycje umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli przez Państwo Członkowskie.

Informując o tym obywatelskim uprawnieniu, chcielibyśmy zachęcić wszystkich tych, którzy są niezadowoleni i uważają, że ich sprawę właściwe władze działające w naszym kraju załatwiły nieobiektywnie, aby skorzystali z przysługujących im uprawnień.

Będziemy w tym zakresie służyli każdemu swoją pomocą oraz wsparciem.
 

Kolegium Obywatelskiego
Biura Interwencji