Od dłuższego czasu, podczas dyżurów pełnionych przez członków Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji, jak i członków Redakcji Informatora Prasowego „CEL”, otrzymujemy informacje od mieszkańców Sopotu, dotyczące nieterminowego doręczania przesyłek poleconych lub o przekazywaniu adresatom, przez doręczycieli, jedynie awiz o nadejściu przesyłki poleconej, celem jej odbioru w okienku pocztowym.


W związku z powyższym na ręce p. Mirosławy Kotkowskiej, naczelnika Urzędu Pocztowego nr 1 w Sopocie, Przewodniczący Obywatelskiego Biura Interwencji złożył skargę w interesie publicznym na opieszałe działanie Poczty. W uzasadnieniu skargi m.in. czytamy:

… „Składane w przeszłości Pani Naczelnik przez nas informacje, skutkowały poprawą w konkretnych sytuacjach, np. ul. Chopina 1. Jednocześnie z przykrością konstatujemy fakt, że od dłuższego czasu, listy polecone adresowane do Obywatelskiego Biura Interwencji doręczane są, w naszej ocenie, ze znacznym i jak sądzimy, niedopuszczalnym opóźnieniem, i tak np.:

  1. W dniu 25.07.2007 r. nadano w Urzędzie Pocztowym nr 1 list polecony o nr. 556593957, (za zwrotnym poświadczeniem odbioru czego nie odnotowano na kopercie listu), który dotarł do adresata, w dniu 10.08. br. tj. po 16 dniach od daty jego nadania. List ten nie był awizowany adresatowi pod jego adresem, czy też nie był awizowany w skrytce pocztowej posiadanej przez adresata.
  2. W dniu 10.08.2007 r. nadano w Urzędzie Pocztowym nr 1 list polecony o nr. 1583038901, który dotarł do adresata w dniu 17.08.br. tj. po 7 dniach od daty jego nadania. Jednocześnie informujemy, że awizo o nadejściu tego listu, zostało złożone adresatowi w dniu 16.08.br. tj. po 6 dniach od daty jego nadania.

Nadto przekazano Pani Naczelnik awizo listu poleconego nr 1583038901 z prośbą, aby zechciała Pani ocenić: czytelność informacji, które winno ono zawierać, a także stwierdzając m.in., że:

... „Jeżeli nie może dziwić fakt, że zamiast ręcznego wypełniania wielu koniecznych informacji, które winno zawierać awizo nadejścia m.in. listu poleconego, stawia się pieczątkę je zawierające, lub mające zawierać, to nasze zdziwienie budzi fakt braku właściwej czytelności tejże pieczątki (np. adresu, czy też nr telefonu) oraz brak wypełnienia danych na tej pieczątce mających być ujawnionych.”...

Przekazano nadto 2 koperty, w jakich nadesłano listy polecone, aby zechciała Pani Naczelnik dokonać oceny, czy przyjęcie i wydanie tych listów, odbyło się zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami.

Jednocześnie z obowiązku dziennikarskiego informujemy, że Pani Naczelnik powiadomiła telefonicznie Redaktora Naczelnego, iż po wstępnym zapoznaniu się z treścią skargi, nie znajduje winy podległych jej pracowników i dlatego też skargę przekazała do swojej jednostki nadrzędnej w Gdyni, celem jej wszechstronnego rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.Redakcja