Redakcja „CEL”-u 13.06 br. otrzymała odpowiedź na dwa artykuły pod w/w tytułem, jaką nadesłał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, mł. insp. Henryk Szczepański.


Pan Komendant, dziękując za zainteresowanie… „istotnymi problemami funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie”…, słusznie zauważa w treści swej bardzo obszernej, bo 4 stronicowej odpowiedzi, że nie dokonałem szerszej oceny rozwiązań funkcjonalnych budynku sopockiej Policji, co zdaniem Autora odpowiedzi, wypacza obiektywną ocenę warunków lokalowych w jednostce. Zgadzam się z oceną Pana Komendanta i informuję, że powodem mojej publikacji było zasygnalizowanie nieprawidłowości (osobom, za ten stan odpowiedzialnym), jakie funkcjonariusze zgłosili w rozmowie ze mną. Dlatego też treść tych publikacji przesłana została do Komendanta Wojewódzkiego Policji, w imieniu którego nadesłano odpowiedź oraz do Prezydenta Sopotu, który nie uznał za stosowne ustosunkować się do uwag krytycznych pod swoim adresem. Tu warto przytoczyć, co na temat nowej siedziby sądzi się w treści nadesłanych wyjaśnień, które niech będą uzupełnieniem, tego, czego zabrakło w publikacjach:

… „Budowa nowej siedziby, KPM w Sopocie została w całości sfinansowana na koszt i staraniem Urzędu Miejskiego w Sopocie. Dokumentacja techniczna zadania, zlecona przez U.M., bazowała na wytycznych programowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Już na tym etapie zgłaszaliśmy do rozwiązań projektowych szereg krytycznych uwag, które jednak były uwzględniane jedynie w części. W większości przypadków reakcją była odpowiedź, że doświadczeni, nagradzani wcześniej projektanci, z całą pewnością wiedzą, co do nich należy. W efekcie w obiekcie przyjęto kilka „nowatorskich” rozwiązań, które z całą pewnością wydłużają listę krytycznych uwag podniesionych w Waszych artykułach.”…

To prawda, jak powiada znane przysłowie:, …że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby…., ale w świetle faktów należy wyrazić publiczne oburzenie, że Prezydent Sopotu i jego służby dziwnym trafem uległy „urokowi” doświadczonych i wcześniej nagradzanych projektantów (sic!), marginalizując, aby nie powiedzieć kolokwialnie „olewając” uwagi fachowców, płynące z Komendy Wojewódzkiej, czy też Miejskiej Policji, czym jak informuje Pan Komendant … W efekcie w obiekcie przyjęto kilka „nowatorskich” rozwiązań, które z całą pewnością wydłużają listę krytycznych uwag podniesionych w Waszych artykułach.”…

W nadesłanej mi odpowiedzi, Pan Komendant przyznaje, że

… „Bezsprzecznie najpoważniejszym problemem w normalnym użytkowaniu obiektu jest kwestia wadliwego rozwiązania odwodnienia w rejonie wejścia głównego do budynku. Ocenę realnej sytuacji w tym zakresie dały już pierwsze deszcze nawalne w 2005 r., w konsekwencji, których zalane zostały piwnice budynku. W efekcie kolejnych zalań przedstawiciele U.M. w Sopocie, wspólnie ze służbami komunalnymi miasta „odnaleźli” przyczynę kłopotów Policji, w braku należytego oczyszczenia przyłączy kanalizacji deszczowej przez użytkowników obiektu. Problem jest oczywiście o wiele poważniejszy i wymaga generalnej analizy zastosowanych rozwiązań oraz podjęcia działań eliminujących skutki większych deszczów. Jak dotąd pomimo szeregu naszych interwencji, U.M. w Sopocie nie podjął w tej materii żadnych, konkretnych działań. Kolejny raz kwestię tę zapisano w protokóle przeglądu gwarancyjnego obiektu w dniu 31.05.br. ”…

Może właśnie, dlatego prezydent Karnowski milczy i nie zechciał ustosunkować się do krytycznych uwag pod swoim adresem, jako organu wykonawczego sopockiego samorządu.

Trzeba się będzie zapewne wytłumaczyć: jak to się dzieje, że koszt kanalizacji deszczowej dla tego obiektu, to wydatek publicznych pieniędzy w kwocie 115.609,46 zł. – a efekt żaden. Słusznie, zatem uważa Pan Komendant Wojewódzki Policji, że … „Problem jest oczywiście o wiele poważniejszy i wymaga generalnej analizy zastosowanych rozwiązań oraz podjęcie działań eliminujących skutki większych deszczów.”…

W tym stanie zaistniałych faktów zasadnym jest, aby analizy tej dokonały odpowiednie władze i ustaliły czy zastosowane rozwiązania oraz poczynione na nie nakłady finansowe, nie cechują znamiona karalnej niegospodarności, a nadto dlaczego

… Jak dotąd pomimo szeregu naszych interwencji (KW Policji – przypomnienie moje), U.M. w Sopocie nie podjął w tej materii żadnych, konkretnych działań. Kolejny raz kwestię tę zapisano w protokóle przeglądu gwarancyjnego obiektu w dniu 31.05.br. ”…?

 Z obowiązku dziennikarskiego odnotowuję fakt, że w udzielonej odpowiedzi Pan Komendant Policji podzielił wyrażony przeze mnie pogląd na temat korytarzy w budynku sopockiej Komendy, pisząc:

… „W pełni zgadzam się z tą opinią, bowiem relacje wysokości korytarzy do ich długości stwarzają wrażenie przytłoczenia. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w naszych uwagach przekazywanych na etapie opracowania dokumentacji. Niestety uznane zostały one za ingerencję w dzieło projektowe i do realizacji przekazano rozwiązania bez zmian.”…

Czyli ponownie „górę” wzięli doświadczeni i nagradzani projektanci, a nie uwagi przedkładane przez przyszłych użytkowników – dlaczego?

Z tego samego obowiązku odnotowuję fakt, że Pan Komendant nie podziela poglądu braku właściwego zabezpieczenia okien w pomieszczeniach, z których może uciec osoba przesłuchiwana. W tym zakresie przypomniał, że:

… „W ramach całego okratowanego parteru budynku znajduje się m.in. pokój przyjęć interesantów, który z założenia, w wersji sopockich policjantów czynnie uczestniczących w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalnych obiektu, miał służyć za pokój przesłuchań.”…

a nadto, że

… „w budynku, w odróżnieniu do starej siedziby, funkcjonuje również Policyjna Izba Zatrzymań, ze swoimi szczególnymi wymogami, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.”…

W tym zakresie podzielam wyrażoną opinię przez Pana Komendanta, który słusznie zauważa, że

… „Obiektywne spojrzenie na temat pozwoli upatrywać przyczyny części „problemów” zgłaszanych przez anonimowych funkcjonariuszy właśnie w trudnościach adaptacyjnych do nowej rzeczywistości.”…

Nie sposób nie odnotować oceny wyrażonej przez Pana Komendanta, który stwierdził, że:

… „W pełni chciałbym podzielić pogląd Redakcji na temat sytuacji związanej z brakiem niezbędnej intymności przy korzystaniu z części toalet męskich. Z całą pewnością problem ten powinien zostać wcześniej dostrzeżony i rozwiązany (…) przedstawiciele Policji podnosili tę kwestię już na etapie odbioru robót w 2005 r. Ewentualne błędy projektowe można było „zredukować” chociażby foliowaniem szyb w toaletach. Zarówno wtedy jak i też przy kolejnych przeglądach gwarancyjnych, na które zapraszani byli również przedstawiciele Policji, zgłaszano „wstydliwe” problemy korzystania z toalety, ale uwagi te pozostały bez odzewu. Z mojego polecenia problem ten został ostatecznie rozwiązany w ostatnim czasie, a przy okazji kwestię intymności korzystania z pomieszczeń potraktowano w szerszym zakresie. Folie zaciemniające umieszczono również w innych pomieszczeniach o charakterze socjalnym, w celu zwiększenia ich komfortu.”…

Trzeba postawić kolejne pytanie: Dlaczego Urząd Miasta Sopotu, jako inwestor nie reagował na zasadne i logiczne uwagi użytkownika, a wręcz od ponad 2 lat je lekceważy?

Odnosząc się do kwestii, że budowany w XXI w. budynek sopockiej Policji nie jest wyposażony w klimatyzację, Pan Komendant poinformował, że … „Instalacje klimatyzacyjne zamontowane zostały w kilku, newralgicznych z punktu widzenia użytkownika miejscach. Cały obiekt posiada natomiast wentylację mechaniczną nawiewowo-wyciągową, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami.”… - i tu trudno się nie zgodzić z Panem Komendantem, który odpowiada za podejmowanie decyzji również w aspekcie ekonomicznym, a klimatyzacja w całym budynku, jak pisze, to … „Olbrzymi wzrost poboru energii elektrycznej(…) również niemałe koszty związane z obligatoryjnym w praktyce serwisowaniem urządzeń.”… a fundusze na utrzymanie wszystkich budynków Policji w województwie, są zawsze, jak wiemy, bardzo skromne.

W świetle bardzo szczegółowych i obszernych wyjaśnień, jakie nadesłał Pan Komendant pytanie, jakie zawarł w piśmie do mnie skierowanym, a brzmiące:

… „Czy zatem rzeczywiście to użytkownicy tego obiektu muszą zaliczać się do grona skompromitowanych i tych, których zawodzi zdrowy rozsądek?”… jest moim zdaniem bardzo zasadne.

Cieszę się, że był Pan Komendant łaskaw to pytanie tak wyraźnie i otwarcie postawić. Sądzę, że nasi Czytelnicy, podobnie jak autor publikacji nie mają obecnie najmniejszych wątpliwości, kto zalicza się w tej sprawie do … „grona skompromitowanych i tych, których zawodzi zdrowy rozsądek?”…

Z dziennikarskiego obowiązku chciałbym podziękować Panu Komendantowi, za przekazane zapewnienie, że dokona Pan …realnej oceny w zakresie możliwości usprawnień organizacyjnych i technicznych w sopockiej jednostce, co pozwoli na wprowadzenie ułatwień w codziennej pracy funkcjonariuszy… i za to, w imieniu tych anonimowych sopockich funkcjonariuszy, serdecznie dziękuję!

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Komendanta, że kierowana przeze mnie Redakcja, jak i Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, zgodnie z Pana prośbą, będą wspierały starania Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

… „w wyegzekwowaniu do Urzędu Miasta Sopotu ostatecznych rozwiązań istotnych problemów nurtujących użytkowników tego obiektu, który niezależnie od krytycznych uwag, z cała pewnością należy zaliczyć do najnowocześniejszego tego typu obiektów w kraju.”…

Żywię, przeto nadzieję, że niniejsza publikacja będzie tego dobrym „zaczynem”, że Prezydent Sopotu, jak sądzę uzna, iż należy roboczo ocenić to, czego zaniedbano – z różnych przyczyn i powodów – oraz podejmie zdecydowane działania, aby sprawy sygnalizowane już 2 lata wcześniej, przestały stanowić problem, czy też wywoływać niepotrzebne emocje. Sądzę, że w tej sprawie odezwie się Prezydent Sopotu, o czym na naszych łamach będziemy informowali.
 

Redaktor Naczelny