S T A T U T

OBYWATELSKIEGO  BIURA  INTERWENCJI –

OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA OBYWATELSKA

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie             inicjatyw, postaw oraz działań zawartych w niniejszym Statucie.
 2. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r., poz. 104 wraz ze zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o          wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 wraz ze zm, ) oraz niniejszego Statutu.
 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Sopot.
 4. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych, których      Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie
      z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
 8. Stowarzyszenie może powoływać Pełnomocników Stowarzyszenia lub Oddziały.
 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz pozyskiwać środki, jako organizacja pożytku publicznego, przeznaczając je w całości na jego działalność statutową.

 

 

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

 

§ 2

1. Celami Stowarzyszenia m.in. są:

1/. Budowa społeczeństwa obywatelskiego;

2/. Przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i naruszaniu prawa;

3/. Szerzenie kultury prawnej, udzielanie porad i pomocy w tym zakresie, a nadto prowadzenie informacji i poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw różnych grup społecznych, a nadto poradnictwa               grupowego w zakresie zawodowym, prawnym, psychologicznym;

       4/. Przeciwdziałanie samowoli, bezprawiu, omnipotencji wszelkiego  rodzaju władz w stosunku do obywateli;

5/.  Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych;

6/.  Propagowanie uczciwości w życiu publicznym i prywatnym;

7/.  Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

8/.  Podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

       9/.  Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich że działań wspomagających rozwój demokracji, a nadto ochrony i praw konsumentów, jak również praw pracowniczych bez                       względu na sposób i formę ich zatrudnienia;

       10/. Pomoc na rzecz osób samotnych i ubogich oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11/. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka;

12/. Działania na rzecz ochrony oraz egzekwowania praw dziecka;

13/. Wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej dziedzinach ze sfery zadań publicznych;

       14/. Niesienie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, a w tym zakresie sygnalizowanie władzom publicznym wszelkich zjawisk mających znamiona przemocy w rodzinie.

15/. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia.

16/. Inicjowanie postępowań administracyjnych względnie przystępowanie do nich szczególnie  w zakresie prawa budowlanego dotyczącego m.in. stanu technicznego obiektów budowanych oraz ich ochrony                     konserwatorskiej.

17/. Inicjowanie postępowań sądowych względnie przystępowanie do toczących się postępowań w sprawach i na rzecz przez prawo określonych.

§ 3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/. Współdziałanie z właściwymi organami państwa w zakresie zwalczania m.in. korupcji,

     niepraworządności oraz nieprawidłowości we wszelkiej działalności;

2/. Organizowanie publicznych debat na tematy interesujące członków Stowarzyszenia;

3/. Występowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa i ma zasadach w prawie ustalonych;

4/. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej, publikowanie materiałów informacyjnych, biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp;

5/. Składanie wniosków, skarg, petycji oraz zawiadomień do wszelkich władz o podjęciu działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości lub podjęcia działań prawem przewidzianych;

6/.  Prowadzenie mediacji i rozstrzyganie sporów o rozstrzygnięcie, których strony zwrócą się do Stowarzyszenia i działających w jego imieniu mediatorów, a nadto organizowanie szkoleń dla osób chcących być              mediatorami w sprawach cywilnych, karnych,  rodzinnych w tym nieletnich;

7/. Społeczne monitorowanie sposobu działalności wszelkiego rodzaju władz, a w tym zakresie m.in. szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości;

8/. Współpracę z instytucjami publicznymi RP, organizacjami pozarządowymi, z podmiotami    gospodarczymi, osobami fizycznymi, czy też organami Unii  Europejskiej;

9/.  Opracowywanie ekspertyz, ocen, opinii i raportów dla różnych podmiotów;

10/. Niesienie pomocy materialnej i niematerialnej; 

11/. Pozyskiwanie środków finansowych na wyznaczone cele, pisanie programów;       

12/. Pozyskiwanie wsparcia finansowego z budżetu centralnego, jednostek samorządu terytorialnego oraz środków pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych Unii Europejskiej;

       13/. Prowadzenie badań i analiz dla potrzeb działalności statutowej.

 

2. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się generalnie na społecznej działalności członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro,          którym kieruje Sekretarz Stowarzyszenia lub Dyrektor Biura.

§ 4

1.    Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

2.    Działalność Stowarzyszenia zgodnie z PKD w zakresie opisanym w ust. 1, posiada kod:

1/.   58.11. Z     -  wydawanie książek, 

2/.  58.19. Z      -  pozostała działalność wydawnicza,

3/.   69.10. Z     -  działalność prawnicza,

4/.   69.20. Z     -  działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,

5/.   70.22. Z     -  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

6/.   73.20. Z     -  badania rynku i opinii publicznej,

7/.   74.10. Z     -  działalność w ramach specjalistycznego projektowania,

8/.   74.90. Z     -  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

,gdzie indziej niesklasyfikowana,

9/.   85.59. B    -   pozostałe pozaszkolne formy  edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

10/.  85.60. Z    -   działalność wspomagająca edukację,

11/.  88.99. Z    -   pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,

12/.  94.99. Z    -   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie  indziej niesklasyfikowana.

3.    Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie do realizacji zadań publicznych lub celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§  5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/.  Członków Zwyczajnych,

2/.  Członków Wspierających.

 

§  6

1      Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają zdolności do czynności prawnych i wyrażają zainteresowanie działalnością statutową Stowarzyszenia.

2      Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata, opłaceniu dobrowolnej składki członkowskiej i podjęciu uchwały przez Kole-gium o przyjęciu kandydata w            poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

3      Członek Zwyczajny Stowarzyszenia posiada bierne i czynne prawo wyborcze i ma prawo do:

      1/. Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

      2/. Zgłaszania wniosków, postulatów, czy też opinii pod adresem Władz Stowarzyszenia

      3/. Zgłaszania swej prośby o podjęcie przez Przewodniczącego lub Władze Stowarzyszenia na jego rzecz i za jego zgodą, interwencji w sprawach przez niego wskazanych lub jego dotyczących.

      4/. Otrzymywania podziękowań, wyróżnień oraz nagród nadawanych przez Przeodniczącego lub Władze Stowarzyszenia, a nadto do wyróżnień i nagród wnioskowanych przez Przewodniczącego lub Władze                         Stowarzyszenia.

      4. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

       1/.  Przestrzegania Statutu, uchwał, regulaminów i decyzji Władz Stowarzyszenia.

       2/.  Wspierania działalności Stowarzyszenia m.in. przez opłacanie dobrowolnie zadeklarowanej składki członkowskiej.

        5.  Utrata Członkostwa Zwyczajnego następuje w przypadku:

       1/.  Złożenia rezygnacji lub śmierci członka;

       2/.  Skreślenia z Listy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadkach:

a/. prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,

b/. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia lub postępowanie to godzi w dobre imię Stowarzyszenia i jego Władz,

c/. nieopłacenia dobrowolnej składki na rzecz Stowarzyszenia do końca pierwszego kwartału następnego roku.

6.    Od uchwały Kolegium w sprawie skreślenia z Listy Członków Zwyczajnych Stowarzysze-nia z powodów opisanych w pkt 5, ust. 2, ppkt a/. i b/.  zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego           Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uch-wała w tej sprawie jest ostateczna, o czym winien być skutecznie poinformowany.

 

§  7

1.  Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadają pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która               zadeklarowała pomoc na jego rzecz w jakiejkolwiek formie. 

2. O przyjęciu i skreśleniu Członka Wspierającego decyduje Kolegium, poprzez podjęcie w tej sprawie uchwały. Od uchwały Kolegium w sprawie skreślenia z Listy Członków Wspierających Stowarzyszenia,                          zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tej sprawie jestostateczna, o czym winien być skutecznie poinformowany.  

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego Przedstawiciela.

4. Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia.

5.  Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, a nadto przestrzegać zasad, jakimi kieruje się

     Stowarzyszenie, a wynikających z jego Statutu, uchwał, regulaminów oraz decyzji Władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§  8

1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią powierzone im funkcje do czasu wyboru nowych Władz.

2. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Władz Stowarzyszenia chyba, że Statut stanowi inaczej.
    W przypadku, gdy „za” jak i „przeciw” oddano taką samą ilość głosów, uchwałę uważa się za nie podjętą.        

 3. O sposobie podejmowania uchwał, czy też wyborze Władz Stowarzyszenia, decydują Władze Stowarzyszenia.

§  9

1. Władzami Stowarzyszenia są:

     1/.  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwanym dalej Walnym Zgromadzeniem.

     2/.  Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji - Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, zwanej dalej Kolegium,

      3/.  Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Kolegium nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Nie można łączyć członkostwa w Kolegium z członkostwem w Komisji Rewizyjnej, której członkowie

   1/. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Kolegium,

    2/.nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

    3/. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne                   wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§  10

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, do kompetencji, którego m.in. należy:

       1/. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Władz Stowarzyszenia.

       2/. Wybór Kolegium w składzie:

a/.  Przewodniczącego Stowarzyszenia,

b/.  Na wniosek wybranego Przewodniczącego Stowarzyszenia wybiera :

      -  zastępcę (ców) przewodniczącego w liczbie 1 do 5,

      -  sekretarza,

      -  skarbnika.

            3/. Wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 członków, w tym

             -  przewodniczącego,

             -  zastępcę przewodniczącego w liczbie od 1 do 2,

             -  sekretarza,

             -  i od 1 do 2 członków.

       4/. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia.

       5/. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od uchwał Kolegium przez podjęcie stosownej uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, a nie zastrzeżonej do kompetencji                      innych władz Stowarzyszenia.

       6/. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

       7/. Walne Zgromadzenie mające charakter zwyczajny, zwołuje Kolegium w terminie, co najmniej 14 dniowym przed upływem kadencji.

       8/. Walne Zgromadzenie o charakterze nadzwyczajnym, zwołuje Kolegium z inicjatywy własnej w terminie przez siebie ustalonym lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w                  przeciągu 30 dni od złożenia pisemnego wniosku wraz z jego uzasadnieniem.

       9/. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia Kolegium na 14 dni przed terminem jego odbycia, przesyłając Członkom Stowarzyszenia  proponowany porządek Walnego Zgromadzenia lub                          wywieszając go w siedzibie Stowarzyszenia na 20 dni przed wyznaczonym terminie Walnego Zgromadzenia.

     10/. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, gdy zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu stanowią odmiennie, przy obecności:

a/. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia,

b/.  w drugim terminie, wyznaczonym na ten sam dzień, w 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.

   11/. W obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym uczestniczą Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, a Członkowie Wspierający i Zaproszeni Goście uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem            doradczym. 

 

§  11

1. Do kompetencji Kolegium należy m.in.:

1/.  Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/.  Podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu z listy Członków Zwyczajnych oraz Wspierających.       

3/.  Realizowanie kierunków działania Stowarzyszenia zapisanych w Rozdziale II Statutu a nadto wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz podjętych przez Kolegium z                      inicjatywy własnej.

4/.  Zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedstawianych przez Skarbnika.

5/.  Bieżące analizowanie pracy Stowarzyszenia.

6/.  Uchwalanie Regulaminów określających sposób działania Kolegium, Pełnomocników, czy też Oddziałów Stowarzyszenia.

7/.  Powoływanie Pełnomocników Stowarzyszenia lub Oddziały Stowarzyszenia.

8/.  Podejmowanie uchwał w sprawach opisanych w § 1, ust. 4 i 5 Statutu.

9/.  Dokonuje wykładni Statutu Stowarzyszenia, po zaciągnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.   10/. Nadawanie i wnioskowanie o przyznanie nagród oraz wyróżnień Członkom Stowarzyszenia.

2.   Posiedzenia Kolegium zwołuje w miarę potrzeb Przewodniczący Stowarzyszenia, w których z prawem głosu może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

 

§  12

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jest niezależna od Kolegium.

2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej m.in. należy:

1/.  Nadzór i kontrolowanie działalności Władz Stowarzyszenia.

2/.  Kierowanie ewentualnych wniosków, zaleceń pokontrolnych do Kolegium, celem rozpatrzenia.

3/. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności członków Kolegium Stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie absolutorium.

3.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się, co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego w terminie przez niego wyznaczonym, a nadto na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14           dniu od zgłoszenia wniosku.

  

§ 13

1. Do kompetencji Przewodniczącego Stowarzyszenia, który jednocześnie przewodniczy obradom Kolegium należy m.in.:

1/. Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego Kolegium na zewnątrz przed wszystkimi władzami publicznymi, z władzami wymiaru sprawiedliwości włącznie.

2/. Kierowanie pracami Stowarzyszenia.

       3/.  Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na funkcje 

            -  zastępcy(ców) przewodniczącego,

             -  sekretarza i

             -  skarbnika.

     4./  Powierzanie obowiązków oraz zadań Członkom Stowarzyszenia.

      5/. Nadawanie i wnioskowanie o przyznanie nagród oraz wyróżnień Członkom Stowarzyszenia.

 

§  14

1.  Uzupełnienie składu Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, następuje poprzez ich wybór uzupełniający.

      2. Wyboru uzupełniającego w składzie Władz Stowarzyszenia, dokonuje Kolegium lub Komisja Rewizyjna we własnym zakresie do 50% swego składu, wybranego przez Walne Zgromadzenie.

      3. Gdy skład Kolegium lub Komisji Rewizyjnej, po dokonaniu wyboru uzupełniającego, będzie wymagał dalszego uzupełnienia i w ocenie tych władz jest on niezbędny i konieczny dla ich funkcjonowania,                                uzupełnienie składu tych władz, może nastąpić na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które należy w tym celu zwołać z terminie 30 dni od vacatu w składzie Kolegium lub Komisji                           Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§  15

1.  Majątek Stowarzyszenia obejmuje majątek trwały i majątek obrotowy.

2.  Źródła finansowania majątku pochodzą z przychodów, do których głównie zalicza się otrzymane składki członkowskie, darowizny, spadki, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, z                   ofiarności publicznej, z przychodów finansowych,  z subwencji i dotacji. 

3.  Kapitał statutowy (podstawowy) tworzony jest z dodatniej różnicy między przychodami, a kosztami ustalonej w rachunku wyników, z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 

§  16

        1.  Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników  oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów                     oraz pracownicy ornizacji pozostają w związku mał żeńskim, we wspólnym pożyciu alb w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do                               drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.    Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,           jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na pre-ferencyjnych warunkach.

3.    Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pra-cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie                         bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.    Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą człon-kowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób         trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§  17

Stowarzyszenie może otrzymywać celem wsparcia swej działalności statutowej dotacje, subwencje, czy też inne środki finansowe wg. zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§  18

Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych, majątkowych lub niemajątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego Stowarzyszenia lub Zastępcy Przewodniczącego działającego wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.

 

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§  19

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§  20

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie  podej-muje nadto uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu z pośród Członków Kolegium, Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut został uchwalony na Zgromadzeniu Członków Założycieli Stowarzy-szenia w Sopocie dnia 08 sierpnia 2005 r., jako załącznik nr 3 do Protokołu Zgromadzenia wraz z przyjętymi poprawkami zgodnie z uchwałą z dnia 25 października 2005 r. Walnego Zgromadzenia Założycieli Stowarzyszenia, a nadto zmieniony uchwałami z dnia:

 • 12 września 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzy-szenia w sprawie zmian w treści Statutu Obywatelskiego Biura Interwencji Ogólnopol-ska Organizacja Obywatelska oraz przyjęcia jego jednolitego tekstu.
 • 23 września 2010 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie zmian w treści Statutu Obywatelskiego Biura Interwencji Ogólnopolska Organizacja Obywatelska z dnia 12 września 2008 r. oraz przyjęcia jego jednolitego tekstu wraz
  z uchwalonymi zmianami.

 

            S E K R E T A R Z                                               PRZEWODNICZĄCY        

              ZGROMADZENIA                                                ZGROMADZENIA

 

           Edward  Z y d o r e k                                      Jacek Wojciech  G i b a ł a         

 

 

Sopot, dnia 23 września 2010 r

 

 

 

 

 

.